• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2017 » Terminolohichnyi Visnyk (Terminological Bulletin) Issue 4 » Tematic Organization of Military Terminology (The Film “The Tale of Ardent Years” by O. Dovzenko)

Tematic Organization of Military Terminology (The Film “The Tale of Ardent Years” by O. Dovzenko)

Титутл выпуску журналу
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

Tematic Organization of Military Terminology (The Film “The Tale of Ardent Years” by O. Dovzenko)

Olena Colhan, Hanna Artiomova

Information about the author: PhD Philology, Associate Professor of Ukrainian Language and Literature Department, Donbass State Pedagogical University (Sloviansk, Ukraine).

5th-year student of Donbass State Pedagogical University, (Sloviansk, Ukraine);

e-mail: ovkolgan@gmail.com.

Title: Tematic Organization of Military Terminology (The Film “The Tale of Ardent Years” by O. Dovzenko)

Rubric: Functional and Cognitive Terminology

Abstract: The article continues the cycle of the authors’ publications devoted to the investigation of specifics of functioning the military terminology in the literary works by the Ukrainian writers. The analysis is directed to learning the system connections of the lexical units of terminology of military affairs in the cinema tale by O. Dovzhenko “Tale of the Fiery Years”, in particular the differentiation according to the thematic groups.
Stylistic terminology is one of the most modern trends of Ukrainian terminology of the 21st century. In the analysis it is presented the list of the works which the scientists devote to studying the peculiarities of functioning the terms which are not characteristic of literary texts. The relevance of the article is due, first of all, to the absence of the complex investigations concerning the peculiarities of using the military terms in the works by O. Dovzhenko and the urgent need of the linguistic analysis of the so-called autochthonous texts.
The article presents the basic thoughts concerning the definition of the notion “thematic group”, “lexico-semantic subgroup”, the thematic classification of military vocabulary is fulfilled according to the commonly accepted in terminological studying.
In the article the authors analyze the military terms in the above mentioned cinema tale and define the specifics of their use in the prose work by the talented Ukrainian writer. The thematic groups, which include the military terms introduced in the text of the cinema tale by the author, are investigated. It is defined the function of this vocabulary in the work which the talented writer adjusted to taking into account the ideal essence, subject matter, art idea which were put into the base of the analyzed cinema tale.
The quantitative characteristics of the defined thematic groups allows to clarify the most interesting for the writer lexical units of special vocabulary of the military affairs and also those ones he addresses more rarely.

Keywords: military terminology, thematic group, system connections.

 References: 

 1. Averbuh,K.Ja. (1986). Terminologicheskaja variantnost’: teoreticheskij i prikladnoj aspekty. Voprosy jazykoznanija, 6, 38–49 (in Rus.).
 2. Baloh, V.O. (2002). Haluzeva leksyka v slovnyku ukrainskoi movy v 11-ty tomakh (1970-1980 rr.) (semantychnyi ta stylistychnyi aspekty) [PhD thesis]. Kyiv (in Ukr.).
 3. Banzeruk, O.V., Shakura, Yu.O. (2010). Viiskova leksyka v istorychnii prozi P. Kulisha. Literatura ta kultura Polissia, 59: Spadshchyna P. Kulisha i yii rol u rozvytku ukrainskoi movy, literatury ta kultury, 15–21 (in Ukr.). (in Ukr.).
 4. Bulyk-Verkhola, S.Z. (2003). Formuvannia i rozvytok ukrainskoi muzychnoi terminolohii [PhD thesis]. Lviv (in Ukr.).
 5. Vashchenko, V.S. (1979). Ukrainska leksykolohiia: semantyko-stylistychna typolohiia sliv: Posibnyk dlia studentiv-filolohiv.  Dnipropetrovsk : DDU, 1979 (in Ukr.).
 6. Hrytsenko, S.P. Tendentsii rozvytku leksyko-semantychnoi hrupy “nazvy zbroi ta yii chastyn” (na materiali ukrainskykh pysemnykh pamiatok XVI – XVII st.). Retrieved from: http://www.philolog.univ.kiev.ua/ (in Ukr.).
 7. Dubynets, Z.O. (2015). Viiskova leksyka v kinopovisti R. Ivanychuka “Malvy”. Visnyk Kharkivskoho nats. un-tu imeni V. N. Karazina: Seriia “Filolohiia”, 73, 169–172. . Kh. (in Ukr.).
 8. Zadorozhnyi, V. (2003). Z istorii ukrainskoi viiskovoi ta paramilitarnoi leksyky. Dyvoslovo, 9, 18–22 (in Ukr.).
 9. Zadorozhnyi, V. (2004).  Nazvy ukrainskykh viiskovykh zvan: tradytsii ta innovatsii. Dyvoslovo, 8, 46–52 (in Ukr.).
 10. Kandelaki, T.L. (1987). Osnovnye gruppirovki terminologicheskix edinic uporyadochennyx terminologij. Voprosy yazykoznaniya, 6, 84–89 (in Rus.).
 11. Katysh, T.V. (2004). Osoblyvosti funktsionuvannia terminolohichnoi leksyky v movi ukrainskoi fantastyky [PhD thesis]. Dnipropetrovsk (in Ukr.).
 12. Kovtun, N. (2007). Tematychna orhanizatsiia terminolohii marketynhu nimetskoi ta ukrainskoi mov. Nauk. zapysky. Seriia : Filolohichni nauky (movoznavstvo) : u 2 ch.  (Vol. 95. Part 2, pp. 378–383).Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynnychenka (in Ukr.).
 13. Kravchenko, T.P. (2006). Formuvannia terminosystemy ekonomiky ahropromyslovoho kompleksu [PhD thesis]. Mykolaiv (in Ukr.).
 14. Kunch, Z. (2006). Ukrainska rytorychna terminolohiia: istoriia i suchasnist [monohrafiia]. Lviv (in Ukr.).
 15. Lepekha, T.V. (2000). Leksyko-semantychni ta slovotvirno-strukturni osoblyvosti sudovo-medychnoi terminolohii [PhD thesis]. Dnipropetrovsk (in Ukr.).
 16. Murashko, L.V. (1997). Ukrainska viiskova leksyka v yii istorychnomu rozvytku (viiskovi zvannia ta posady) [Synopsis of PhD thesis]. Kyiv (in Ukr.).
 17. Nepyivoda, N.F. (1997). Mova ukrainskoi naukovoi tekhnichnoi literatury (funktsionalno- stylistychnyi aspekt) [PhD thesis]. Kyiv (in Ukr.).
 18. Onufriienko, H. (1996). Ukrainomovna viiskova terminoleksyka : suchasnyi stan i problemy perekladu. Problemy ukrainskoi naukovo-tekhnichnoi terminolohii. [tezy dopovidei 4-oi mizhnar. nauk. konf.]. (pp.137 – 138). L. (in Ukr.).
 19. Pokrovska, O.A. (1995). Ukrainska terminolohiia rynkovykh vidnosyn [PhD thesis]. Kh. (in Ukr.).
 20. Tymenko, L. (2004). Leksyko-tematychni hrupy ukrainskoi yurydychnoi terminolohii pochatku XX stolittia. Leksykohrafichnyi biuleten, 10, 94–101. Kyiv (in Ukr.).
 21. Usatenko, T.P. (1984). Leksychna semantyka i rozvytok movlennia uchniv: Posibnyk dlia vchyteliv. Kyiv (in Ukr.).
 22. Filin, F.P. (1957). O leksiko-semanticheskix gruppax slov. Ezikovedski izsledvaniya v chest na akad. St. Mladenov, 535–536. Sofiya (in Rus.).
 23. Shmelyov,D.N. (1977). Sovremennyj russkij yazyk.  Leksika. M. : Prosveshhenie (in Rus.).
 24. Iaremko, Ya. (1997). Formuvannia ukrainskoi viiskovoi terminolohii [Synopsis of PhD thesis]. Drohobych (in Ukr.).
 25. Iatsenko, N.O. (2000). Viiskova leksyka v istorychnykh romanakh Liny Kostenko. Dyvoslovo, 3 (517), 30–32 (in Ukr.).
 26. Iatsenko, N.O. (1998). Istoryzmy v romani P. Kulisha “Chorna rada” (nazvy odiahu ta kozatskoi atrybutyky). Dyvoslovo, 5, 15–17 (in Ukr.).

Legends:

Д. – Dovzhenko, O.P. (1980). Vybrani tvory. [uporiad. i avt. vstup. st. K.T. Kutkovets]. (pp. 43–150). L. : Kameniar.