• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2017 » Terminolohichnyi Visnyk (Terminological Bulletin) Issue 4 » Borrowing as a Source of Modern Ukrainian Media Vocabulary

Borrowing as a Source of Modern Ukrainian Media Vocabulary

Титутл выпуску журналу
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

Borrowing as a Source of Modern Ukrainian Media Vocabulary

Nataliia Polishchuk

Information about the author

Teacher at Dubno College of Culture and Arts, Rivne State Humanitarian University (Dubno, Ukraine)

e-mail: nata_polishchuk@mail.ru.

Title: Borrowing as a Source of Modern Ukrainian Media Vocabulary

Rubric: Terminology of Linguistic and Related Sciences

Abstract: The article considers the usage of special foreign language units in the Ukrainian political terminology. This lexis has become an integral part of  the contemporary massmedia language. The influence of  the English language as the main source for modern borrowed socio-political terms, features of usage in author texts are illustrated.

Keywords: borrowing, foreign language term, socio-political lexis and terminology, journalistic text.

References:

 1. Zhaivoronok, V.V. (1999). Leksychna pidsystema movy i znachennia movnykh odynyts. Movoznavstvo, 1999, № 6, 32–46 (in Ukr.).
 2. Kyiak, T. (1994).  Do pytannia pro svoie ta “chuzhe” v ukrainskii terminolohii. Movoznavstvo, 1994, № 4, 22–25 (in Ukr.).
 3. Klymenko, N.F., Karpilovska, Ye. A. & Kysliuk, L.P. (2008). Dynamichni protsesy v suchasnomu ukrainskomu leksykoni. Kyiv: Vyd. dim Dmytra Buraho (in Ukr.). 
 4. Koloiz, Zh.V. (2005). Semantychni neolohizmy yak rezultat semantychnoi deryvatsii.Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Filolohiia, 2005,  № 659, Vyp. 44, 6–11 (in Ukr.).
 5. Kochan, I.M. (2008). Linhvistychnyi analiz tekstu: navch. pos. Kyiv: Znannia (in Ukr.). 
 6. Kocherha, O. (1994). Ukrainski terminolohichni slovnyky dovoiennoho periodu v bibliotekakh Kyieva ta Lvova. Visnyk Akademii nauk Ukrainy, 1994, № 4, 55–61 (in Ukr.).
 7. Krysin, L.P. (1968). Inoyazychnye slova v sovremennom russkom yazyke. Moscow: Nauka (in Rus.).
 8. Navalna, M. (2011). Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky XXI st. [monohrafiia]. Kyiv: Instytut ukrainskoi movy; Vyd. dim Dmytra Buraho (in Ukr.).
 9. Neshchimenko, G.P. (2001) Dinamika rechovogo standarta sovremennoj publichnoj verbal’noj kommunikacii: Problemy. Tendencii razvitiya. Voprosy yazykoznaniya, 2001, № 1, 98–132 (in Rus.).
 10. Serbenska, O. (2001).  Innovatsii u movi suchasnykh ukrainskykh mas-media. In 125 rokiv Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka: zb. nauk. prats [i materialiv, prysviach. yuvileiu tov-va] (2001).(pp. 158–177). Lviv (in Ukr.).
 11. Snisarenko, Ya. S. (2013). Vplyv linhvalnykh i ekstralinhvalnykh chynnykiv na rozvytok suspilno-politychnoi leksyky ta suspilno-politychnoi terminolohii. Terminolohichnyi visnyk, 2013, Vyp. 2 (2), 207 (in Ukr.).
 12. Styshov, O.A. (2005). Ukrainska leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii). Kyiv: Puhach (in Ukr.).
 13. Farion, I.D. (2010). Movna norma: znyshchennia, poshuk, vidnova [Monohrafiia]. Ivano-Frankivsk : Misto NV (in Ukr.).
 14. Chornovol, H.V. (2015). Funktsionalni osoblyvosti internatsionalnykh terminiv u systemi ekonomichnoi terminolohii. Terminolohichnyi visnyk, 2015, Vyp. 3 (2), 258–264 (in Ukr.).