• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2019 » Terminolohichnyi Visnyk, (Terminological Bulletin) Issue 5 » Service of modern lexicograph: history of one name

Service of modern lexicograph: history of one name

Oksana Tyshchenko

Information about the author: Candidate of Philological Sciences, Senior Researcher of Lexicology, Lexicography and Structural and Mathematical Linguistics Department of the Ukrainian Language Institute of NAS of Ukraine;

e-mail: tom-73@ukr.net.

Title: Service of modern lexicograph: history of one name

Rubric: Terminography theory and practice of compiling branch dictionaries

Language: Ukrainian

Abstract: The article examines the history of the name of the Ukrainian academic Lexicon card index and justifies the name “lexicographic electronic service” (LES) for the automated workplace of the modern lexicograph. LES is aimed at fulfilling fundamental lexicographic tasks and with development will become an information, reference, research, editing and publishing lexicographic system.

Keywords: lexicography, lexical card index, lexicographic electronic service (LES), card, linguistic source.

References

 1. Avtorska kukhnia slovnykiv [Author’s Dictionaries]. Retrieved from http://slovnyky.com.ua
 2. Balog, V.O. (2005). Suchasnyi stan ukrainskoi kompiuternoi linhvistyky [Current Condition of Ukrainian Computer Linguistics]. Leksykohrafichnyi biuleten [Lexicographic Bulletin], 12,28-35. Kyiv (in Ukr.).
 3. Butseva, T.N. (2008). Innovaczionnaya leksicheskaya sluzhba russkogo yazyka [Innovative Lexical Service of the Russian Language]. Trudy ILI RAN. Vol.ІІ, Part 3, 99-123 Petersburg (in Rus.).
 4. Butseva, T.N. (2013). Neologicheskaya sluzhba russkogo yazyka [Neological Service of the Russian Language]. Leksikografiya. Korpusnaya lingvistika. [Lexicology. Lexicography. Corpus linguistics]. (pp. 93-98). St. Petersburg (in Rus.).
 5. Viddil ukrainskoi literaturnoi movy: Khronika NDIM. [Department of Ukrainian Literary Language: Chronicle]. Movoznavstvo [Linguistics]. (1934). Issue 139 – 145 (in Ukr.).
 6. Virtualna leksykohrafichna systema MONDILEX [Virtual lexicographic system «MONDILEX»]. Retrieved from http://kniggaa.blogspot.com/p/blog-page.html
 7. Visnyk Instytutu Ukrainskoi Naukovoi Movy UAN [Bulletin of the Institute of Ukrainian Scientific Language] (1928). Issue  Kyiv (in Ukr.).
 8. Visnyk Instytutu Ukrainskoi Naukovoi Movy UAN [Bulletin of the Institute of Ukrainian Scientific Language] (1930). Issue 2. Kyiv (in Ukr.).
 9. Halas, K. (2014). Vazhlyvi vyiavy leksykohrafichnoho dosvidu A. Krymskoho [Important Manifestations of the Lexicographic Experience of A. Krymsky]. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva [Modern Problems of Linguistics and Literary Criticism], 19, 28-35 (in Ukr.).
 10. Hnatiuk, I.S. (2005). Leksychna kartoteka [O. Potebnia: Lexical Data]. Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni NAN Ukrainy – 75, 1930–2005: Materialy do istorii [Institute of Linguistics of NAS of Ukraine – 75, 1930–2005: Materials to history] (pp. 329-337). Kyiv (in Ukr.).
 11. Hnatyuk, I.S. (2015). Shliakhy formuvannia dzherelnoi bazy tlumachnoi leksykohrafii suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Ways of Compiling the Source Base of Explanatory Lexicography of Contemporary Ukrainian]. Leksykohrafichnyi biuleten [Lexicographic Bulletin]. Issue 24. (in Ukr.).
 12. Holovashchuk, S.I. (1974). Iu. Krymskyi yak leksykohraf [A.Yu. Krymskyi as a Lexicographer]. A.Iu. Krymskyi – ukrainist i oriientalict [A.Yu. Krymskyi Ukrainianist and Orientalist]. Kyiv (in Ukr.).
 13. Horetskyy, P.Y. (1963). Istoriia ukrainskoi leksykohrafii [History of Ukrainian Lexicography]. Kyiv (in Ukr.).
 14. Darchuk, N.P. (2013). Kompiuterne anotuvannia ukrainskoho tekstu: rezultaty i perspektyvy [Computer Annotation of Ukrainian Text: Results and Perspectives]. Kyiv (in Ukr.).
 15. Demska-Kulchytska, O.M., Perevozchykova,L., Sichkarenko, V.A. (2002). Rozvytok leksychnoi kartoteky ukrainskoi movy [Development of the Lexical Data of the Ukrainian Language]. Naukovi zapysky NaUKMA. Kompiuterni nauky. [Scientific Notes. Computer Science], 19-20, 40-48 (in Ukr.).
 16. Kuchmarenko V.A. (Ed.).(2005). Epistoliarna spadshchyna Ahatanhela Krymskoho (1890 – 1941) [Epistolary heritage of Ahathanhel Krymskyi] (1890 – 1941). Issue 2, (1918 – 1941). Kyiv (in Ukr.).
 17. Krymsky, (Ed.). (1925). Zapysky istorychnofilolohichnoho viddilu [Notes of the History and Philology Department]. Issue V (1924 – 1925). Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi Akademii Nauk (in Ukr.).
 18. Krymsky, (Ed.). (1924). Zapysky istorychnofilolohichnoho viddilu [Notes of the History and Philology Department]. Kyiv: Z drukarni Ukrainskoi Akademii Nauk. Issue ІV (in Ukr.).
 19. Zaitsev, P. (Ed.). (1919). Zapysky istorychnofilolohichnoho viddilu [Researches of Historical and Philological Department]. (Vol. 1). Kyiv: Pechatnia Vydavnychoho Tovarystva Drykar. (in Ukr.).
 20. Verkhraskyi, I. (1877). Znadoby do slovaria yuzhnoruskoho [Materials to East Slavic] Lviv, Pechatnia T-va ym. Shevchenka pid zariadom F. Sapnytskoho (in Ukr.).
 21. Iliin, V.S. (1947). Do pytannia pro ukladannia novoho ukrainsko-rosiiskoho slovnyka [Compiling a new Ukrainian-Russian Dictionary]. Movoznavstvo [Linguistics]. (Vol. IV-V). (pp. 245-256) (in Ukr.).
 22. Istoriia Akademii nauk Ukrainy: 1918 – 1923 rr. Dokumenty i materialy [History of the Academy of Science of Ukraine:  1918 – 1923. Documents and Materials] (1993). Kyiv: Naukova Dumka (in Ukr.).
 23. Karpilovska, Ie.A. (2006). Vstup do prykladnoi linhvistyky: kompiuterna linhvistyka: pidruchnyk [Introduction to Applied Linguistics: Computational Linguistics. Donetsk]. Donetsk (in Ukr.).
 24. Karpilovska, Ie.A. (2015). Leksychna kartoteka i korpus yak instrumenty leksykohrafichnoho modeliuvannia slova [Lexical File Cabinet and Corpus as Tools for Lexicographic Modeling of Words]. Leksykohrafichnyi biuleten [Lexicographic Bulletin], 24, 15-22. Kyiv (in Ukr.).
 25. Kotsiuk, L.M. Osnovni polozhennia shchodo diialnosti leksykohrafichnoi laboratorii LEXILAB [Main points for the Activity of the Lexicographic Laboratory LEXILAB]. Retrieved from https://naub.oa.edu.ua/2012/osnovni-polozhennya-schodo-diyalnosti-leksykohrafichnoji-laboratoriji-lexilab/ (in Ukr.).
 26. Levchenko, S.P. (1963). Skarbnytsia natsionalnoi movy [Treasury of the National Language]. Nauka i kultura. Ukraina [Science and Culture. Ukraine]. 386-392 (in Ukr.).
 27. Levchenko, S.P. (1968). Ukrainska leksychna kartoteka [Ukrainian Lexical File]. Linguistics. Issue 4. 37-42 (in Ukr.).
 28. Leksykohrafichnyi biuleten [Lexicographic Bulletin]. Issues 1-9, 1951 – 1963. Kyiv (in Ukr.).
 29. Buriachok, A.A. (2007). Leksychna kartoteka [Lexical File Cabinet]. Ukrainska mova: Entsyklopediia [Ukrainian Language: Encyclopedia]. Kyiv (in Ukr.).
 30. Linhvistychnyi portal [Linguistic Portal] MOVA. Retrieved from www.mova.info.
 31. Movnyi Biuleten [Language Bulletin] (1936). Kyiv: Partvydav TsKKP(b)U. №1 (in Ukr.).
 32. Moskalenko, A.A.  (1961).  Narys istorii ukrainskoi leksykohrafii [History of Ukrainian Lexicography]. Kyiv (in Ukr.).
 33. Nerovnia,  N.M. (2004). Do 85-richchia leksychnoi kartoteky [To the 85th Anniversary of the Lexical Filing Cabinet]. Leksykohrafichnyi biuleten [Lexicographic Bulletin], 10, 12-18. Kyiv (in Ukr.).
 34. Palamarchuk, L.S. (1978). Ukrainska radianska leksykohrafiia (pytannia istorii, teorii ta praktyky) [Ukrainian Soviet Lexicography (issues of history, theory and practice)]. Kyiv: Naukova dumka (in Ukr.).
 35. Perebyinis, V.I., Sorokin, V.M. (2009). Tradytsiina ta kompiuterna leksykohrafiia [Traditional and Computer Lexicography]. Kyiv (in Ukr.).
 36. Pylynskyi, M.M. (1962). Z istorii rozvytku ukrainskoi leksykohrafii (Deiaki uvahy shchodo dzherel i reiestru «Slovaria ukrainskoi movy» za redaktsiieiu B. Hrinchenka) [From the History of the Development of Ukrainian Lexicography (Some Notes on the Sources and Register of the Ukrainian Dictionary, edited by B. Hrinchenko)]. Doslidzhennia z movoznavstva [Studies in Linguistics]. (pp. 3-30). Kyiv (in Ukr.).
 37. Polyuga, L.M. (2003). Struktura i funktsii slovnykovykh statei u leksykonakh riznykh typiv [Structure and Functions of Articles in Lexicons of Different Types]. Ukrainska istorychna ta dialektna leksyka [Ukrainian Historical and Dialectical Vocabulary], 3, 16-23. Lviv (in Ukr.).
 38. Prospekt (instruktsiia) do ukladannia Slovnyka ukrainskoi movy (tlumachnoho) [Instruction to the Conclusion of the Dictionary of Ukrainian Language (Explanatory)]. Ukrainska i slovianska tlumachna ta perekladna leksykohrafiia. [Ukrainian and Slavic Interpretative and Translated Lexicography]. Leonidovi Sydorovychu Palamarchukovi [To Leonid Palamarchuk]. Kyiv, 2013, 447-481.
 39. Prospekt tlumachnoho slovnyka ukrainskoi movy [Prospectus of the Ukrainian Interpretative Dictionary]. Kyiv (1958). Movoznavstvo [Linguistics], (1967). № 3 (in Ukr.).
 40. Rosiiskoukrainskyi akademichnyi slovnyk: Tom І – ІІІ. Kyiv, 1924  – 1933  [Russian-Ukrainian Academic Dictionary: Vol. І –  ІІІ. Kyiv, 1924  – 1933]. Retrieved from http://r2u.org.ua (accessed: 23/12/2018).
 41. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian Language Dictionary]. (1907-1909). Vol. I-IV. Kyiv. Retrieved from http://r2u.org.ua (accessed: 12/23/2018) (in Ukr.).
 42. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian Language Dictionary in 11 volumes]. (1970-1980). Kyiv (in Ukr.).
 43. Slovnyk ukrainsko-rosiiskyi [Ukrainian-Russian Dictionary]. (1927). Kyiv Retrieved from http://r2u.org.ua (accessed: 12/23/2018).
 44. Tyshchenko, O.M. (2016). Arkhivna kartoteka yak leksyko-iliustratyvna baza “Rosiisko-ukrainskoho slovnyka” za red. A.Iu. Krymskoho ta S.O. 1. Leksychna kartoteka: istoriia stvorennia ta represii [Archive Files as a Lexical and Illustrative Base of the Russian-Ukrainian Dictionary, ed. A.Yu. Krymskyi and S.O. Iefremov. I. Lexical Filing: History of Creation and Repression.]. Ukrainska mova [Ukrainian Language]. Issue 2. 44-71 (in Ukr.).
 45. Tyshchenko, O.M. (2019). Vid Leksychnoi kartoteky do Leksykohrafichnoho elektronnoho znadobu: shliakh stvorennia instrumentariiu suchasnoho leksykohrafa [From Lexical Filing Files to Lexicographic Electronic Knowledge: The Way to Create Modern Lexicographer’s Toolkit]. Movoznavstvo [Linguistics]. №1 (in Ukr.).
 46. Tyshchenko, O.M. (2018). Systema «Arkhivna kartoteka ukrainskoi movy» yak doslidnytskyi korpus [System Archive Files of the Ukrainian Language as a Research Corps]. Tezy I Mizhnarodnoi naukovo-prykladnoi konferentsii “Korpusna linhvistyka: rozroblennia tekhnolohii novoho pokolinnia” [Abstracts of the 1st International Scientific Conference Corpus Linguistics: Developing New Generation Technologies]. Kyiv (in Ukr.).
 47. Ukrainskyi movno-informatsiinyi fond [Ukrainian Language Information Foundation]. Retrieved from http://www.ulif.org.ua/.
 48. Khronolohiia movnykh podii v Ukraini: zovnishnia istoriia ukrainskoi movy [Chronology of Language Events in Ukraine: the External History of the Ukrainian Language]. Retrieved from http://movahistory.org.ua/wiki/30-ті_рр._XX_ст.
 49. Shvedova, M., Valdenfels fon R., Yaryhin, S., Kruk, M., Rysin, A., Vozniak, M. (2017 – 2018). Heneralnyi rehionalno anotovanyi korpus ukrainskoi movy (HRAK) [General regionally annotated corps of the Ukrainian language]. Kyiv, Oslo, Yena (in Ukr.).
 50. Wielki słownik języka polskiego PAN. Zasady opracowania.Żmigrodzki, Piotr (Zest.), Kraków, Dostępny http://www.wsjp.pl/index.php?pokaz=zasady&l=1&ind=0.