• info@termvisnyk.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044) 278 43 90
 • ISSN 2221-8807
» Journal Issues » 2019 » Terminolohichnyi Visnyk, (Terminological Bulletin) Issue 5 » Notional Synonymy in Ukrainian Syntactic Terminology

Notional Synonymy in Ukrainian Syntactic Terminology

O.I. Vasetska

Information about the author: Candidate of Philological Sciences, Junior Researcher of Grammar and Terminology Department of the Ukrainian Language Institute of NAS of Ukraine

e-mail: oksana.vasetska.04@gmail.com

Title: Notional Synonymy in Ukrainian Syntactic Terminology

Rubric: Terminology of Linguistic and Related Sciences

Language: Ukrainian

Abstract: The article reveals a section of terminological units of the variology, the analysis is given in specialized dictionaries and reference books in linguistics, i.e. it deals with the status of synonyms and variants in general variance theory, in particular, synonymy is recognised as a semantic variation and traditional variation is declared as a formal expression of a broader category of variability.

The common phenomenon of describing a concept by several names is variability. It distinguishes into synonymy and doubling by such criterion as the interchangeability of terms in contexts. The way to avoid the terminological coincidence of terms which describe the general features of the language system and refer the indicator of the formal distinction of identical units by the meaning is proposed.

Such group of synonymic terms as notional terms, i.e. analytical terms-synonyms with synonymous subordinative dependent components, are analized. This group is represented by simple two-component analytical terms and complex (three-component) terms-phrases. Components of simple phrases terms are formed in such ways “adjective + noun in the nominative case” and “noun in the nominative case + noun in the genitive case”. The peculiarity of presented terminological rows of complex word-combination is that each subsequent dependent synonymic component reduces the meaning of the previous word-combination. This group includes units formed in such ways “dependent word + simple word-combination”, “dependent word (Adj)” + simple word-combination (main word (noun) + dependent word (noun in the genitive case)” and “the main word + dependent from word-combination word” and the rows of units containing synonymous dependent components as word and a simple complex word-combination.

Keywords: Ukrainian syntactic terminology, variology, semantic variance, synonymy, notional synonymy.

References

 1. Averbuch, K.Ya. (2006). Obshhaya teoriya termina [General Theory of the Term]. Moskow (in Rus.).
 2. Biletskyi,A.A. (2012). Yazyk – dinamicheskaya znakovaya sistema [Language as a Dynamic Signs System]. In Klymenko, N.F., Karpilovska, Ye.A., Savenko, A.O. (Eds.). Biletskyi, A.O. Vybrani pratsi [Collected Papers]. (pp. 529-535). Kyiv (in Rus.).
 3. Boyarova,L.H. (2006). Variantni odynytsi v ukrainskii naukovo-tekhnichnii terminolohii [Variants in Ukrainian Scientific and Technical Terminology]. Visnyk Natsionalnoho universytetu Lvivska politekhnika. Seriia: Problemy ukrainskoi terminolohii [Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Problems of Ukrainian Terminology], 559, 22-25. Retrieved from www-philology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_ sites/…/variant_odyn_nt_term.pdf (in Ukr.).
 4. Boyarova, L.H. (2013). Terminy varianty v ukrainskii zahalnomovnii leksykohrafii: normatyvnyi aspekt [Variant terms in Ukrainian common language lexicography: normative aspect]. Terminolohichnyi Visnyk [Terminological Bulletin], 2 (1), 189-195 (in Ukr.).
 5. Vahek,J. (1964). Lingvisticheskij slovar’ Prazhskoj shkoly [Dictionary of the Prague School of Linguistics]. Translated from the French, German and Czech sources. Moskow: Progress (in Rus.).
 6. Golovin, B.N., Kobrin, Yu.R. (1987). Lingvisticheskie osnovy uchenija o terminah [Linguistic basis of the doctrine of terms]. Moskow (in Rus.).
 7. Grinev-Grinevich, S.V. (2008). Terminovedenie [Terminology]. Moskow (in Rus.).
 8. Danilenko, V.P. (1977). Russkaja terminologija. Opyt lingvisticheskogo opisanija [Russian Terminology: Experience of Linguistic Description]. Moskow (in Rus.).
 9. Lejchik, V.M. (1973). Terminy-sinonimy, dublety, jekvivalenty, varianty [Terms-Synonyms, Doublets, Equivalents, Variants]. Aktual’nye problemy leksikologii i slovoobrazovanija [Actual Problems of Lexicology and Word Formation], 2, 103-106. Novosibirsk: Izd-vo Novosibirskogo universiteta (in Rus.).
 10. Radchenko, O.I. (2000). Movna norma i variantnist v ukrainskii naukovii terminolohii [Linguistic Norm and Variability in the Ukrainian Scientific Terminology]. (PhD thesis). Kharkiv (in Ukr.).
 11. Slozhenikina, Yu.V. (2005). Termin: semanticheskoe, formal’noe, funkcional’noe var’irovanie [Term: Semantic, Formal, Functional Variability]. Samara: Izd-vo SGPU (in Rus.).
 12. Slozhenikina, Y.V. (2011). Terminologiya v leksicheskoj sisteme: funkcional’noe var’irovanie Terminology in the lexical system: functional variability [Terminology in the Lexical System: Functional Variation] (Abstract of Doctoral thesis). Pushkin State Russian Language Institute. Moskow (in Rus.).
 13. Solntsev, V.M. (1984). Variantnost’ kak obshchee svojstvo sistemy [Variation as a general property of the system]. Voprosy jazykoznanija [Topics in the Study of Language], 2, 31-42 (in Rus.).
 14. Tkach, A.V. (2009). Slovotvirna identychnist / variantnist ukrainskoi medychnoi terminolohii [Word-Forming Identity / Variability of the Ukrainian Medical Terminology]. (PhD thesis). Kamianets-Podilskyi (in Ukr.).

Legends

Arpolenko, H.P., Zabielina, V.P. (1982). Strukturno-semantechna budova rechennia v suchasnii ukrainskii movi [Structural and Semantic Structure of Sentence in Modern Ukrainian Language]. Kyiv (in Ukr.).

Ardelyan, M.V. (2002). Skladnopidriadni prostorovo-ototozhniuvalni rechennia v suchasnii ukrainskii movi [Complex Space-Identifying Sentences in Modern Ukrainian Language]. (Abstract of PhD thesis). Kharkiv State Pedagogical University named after G.S.Skovoroda. Kharkiv (in Ukr.).

Bybyk, S.P., Siuta, H.M. (2012). Slovnyk inshomovnykh sliv. Tlumachennia, slovotvorennia, slovovzhyvannia [Dictionary of Foreign Words: Definition, Word Building, Word Usage]. Kharkiv (in Ukr.).

Bogdanov, V.V. (1977). Semantiko-sintaksicheskaya organizaciya predlozheniya  [Semantic and Syntactic Organization of Sentences]. Leningrad (in Rus.).

Vykhovanets, I.R. (1992). Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy [Essays on the Functional Syntax of the Ukrainian Language]. Kyiv (in Ukr.).

Vysotskyi, A.V. (2011). Semantyko-funktsionalni i formalno-syntaksychni parametry diiepryslivnykiv u strukturi rechennia [Semantic-functional and formal-syntactic parameters of adverbal participles in sentence structure]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M.P. Drahomanova. Seriia 10: Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy [Scientific Journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 10. Grammar and Lexicology Problems in Ukrainian Language], 7, 129-134 (in Ukr.).

Huivaniuk, N.V. (2006). Nominatyvna deryvatsiia i koreferentnist syntaksychnykh odynyts [Nominative Derivation and Coreference of Syntactic Units]. Naukovy Visnyk Chernivetskogo Universytetu: Slovianska Filolohiia, 276-277, 174-179 (in Ukr.).

Demyankov, V.Z. (1980). Predikaty i koncepciya semanticheskoj interpretacii [Predicates and the concept of semantic interpretation]. Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazyka, 4, 336-346 (in Rus.).

Vykhovanets, I.R. (2007). Rechennia [Sentence]. In Ukrainska mova. Entsyklopediia [Ukrainian language. Encyclopedia]. (pp. 570-571). (in Ukr.).

Zhinkin, N.I. (1955). Vopros i voprositel’noe predlozhenie. [Question and interrogative sentence]. Voprosy jazykoznanija [Topics in Linguistics], 3, 22-34 (in Rus.).

Zhovtobriukh, M.A. (1961). Syntaksys. Porivnialna hramatyka ukrainskoi i rosiiskoi mov [Syntax. Comparative Grammar of Ukrainian and Russian]. (p. 194). Kyiv (in Ukr.).

Zahnitko, A.P. (2009). Ekvivalenty rechennia: status, obsiah i funktsiina typolohiia [Sentence equivalents: status, capacity and functional typology]. Linhvistychni studii [Linguistic Studies], 19, 79-91 (in Ukr.).

Zolotova, G.A., Onipenko, N.K., Sidorova, M.Yu. (1998). Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka [Communicative Grammar of the Russian Language]. Moskow (in Rus.).

Zahnitko, A.P. (2012). Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy [Dictionary of Modern Linguistics: Concepts and Term]. (Vol. 1-4). Donetsk (in Ukr.).

Kulbabska, O.V. (2011). Vtorynna predykatsiia u prostomu rechenni [Secondary Predication in a Simple Sentence]. Chernivtsi (in Ukr.).

Kocherhan, M.P. (2006). Zahalne movoznavstvo [General Linguistics]. Kyiv: Academy (in Ukr.).

Kulbabska, O.V. (2015). Poniattia vtorynnoi predykatsii v tlumachenni S. Smal-Stotskoho istoriia i suchasnist [The Notion of Secondary Predication in Interpreting S. Smal-Stotskyi: History and Modernity]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University], 22, 27-33 (in Ukr.).

Karavanskyi, S.Y. (2000). Praktychnyi slovnyk synonimiv ukrainskoi movy [Practical Dictionary of Synonyms of the Ukrainian language]. Kyiv (in Ukr.).

Kobchenko, N.V. (2017). Rechennieva pozytsiia adiektyva v syntaksychnykh triikakh strukturnoi modeli S1+VF+ADJ1,5 [The sentence position of adjectives in the syntactic triplets of the structural model S1+VF+ADJ1,5]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna. [Bulletin of Lviv University, Philological Series.Vol. 64, Part I, 169-179 (in Ukr.).

Kozitska, O.A. (2004) Syntaksychni zasoby zviazku chastyn i komponentiv u kontaminovanykh skladnopidriadnykh bahatokomponentnykh rechenniakh. Ukrainska mova [Ukrainian Language], 3, 48-57 (in Ukr.).

Kobchenko, N.V. (2007). Slabke keruvannia i vilne poiednannia u vidminkovomu vyiavi yak realizatsiia valentnoi y nevalentnoi spoluchuvanosti [Weak Government and Free Combination in Cases Representation as the Implementation of Valence and Non-Valence Connectivity]. Linhvistychni studii [Linguistic Studies], 265-269 (in Ukr.).

Kontorchuk, H. (2010). Strukturno-sematychni osoblyvosti porivnialnykh konstruktsii v istorychnii povisti valeriia shevchuka rozsichene kolo [Semantic and Structural Peculiarities of Comparative Constructions in V. Shevchuk’s Cistorical Ctory “A Dissolved Circle”]. Volyn-Zhytomyrshchyna. Istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem [Volyn – Zhytomyr: History and Philology. Coll. on the regional problems]. Retrieved from № 20. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/1234 56789/31 878 (in Ukr.).

Kostusiak, N.M. (2012). Semantyko-syntaksychna paradyhma vidminkovoi hramemy subiekt [Semantic and Syntactic Paradigm of a Subject Case]. Linhvistychni studii [Linguistic Studies], 25, 35-39 (in Ukr.).

Kolibaba, L.M. (2011). Strukturno-semantychni typy bazovykh syntaksychnykh konstruktsii diiesliv slovotvirnoi katehorii stanu [Structural and Semantic Types of Basic Syntactic Constructions of Verbs of Word-Forming Category of State]. Linhvistychni studii [Linguistic Studies], 22, 173-177 (in Ukr.).

Lychuk, M.I. (2013). Syntaksychno nechlenovani rechennia v systemi prostoho rechennia [Syntactically Undivided Sentences in the System of the Simple Sentence]. Ukrainska mova [Ukrainian Language], 4, 58-65 (in Ukr.).

Mezhov, O.H. (2012). Morfoloho-syntaksychni ta komunikatyvni varianty substantsiinykh syntaksem [Formal-yntactic and Comunicativе Variants of the Substations Sintaxem]. Studia Linguistiсa, 6, part I, 153-159. Retrieved from http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Studia_Linguistica_6_1/153_159.pdf. (in Ukr.).

Masytska, T.Ye. (2016). Pokhidna porivnialna semantyko-syntaksychna zalezhnist u prostykh uskladnenykh rechenniakh. Typolohiia ta funktsii movnykh odynyts [Derivative comparative semantic-syntactic dependence in simple complicated sentences. The typology and functions of linguistic units], 2 (6), 105-115. Retrieved from http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11955/1/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf. (in Ukr.).

Melnychuk, O.S. (1966). Rozvytok struktury slovianskoho rechennia. [The Development of the Slavic Sentence Structure]. Kyiv. (in Ukr.).

Mezhov, O.H. (2012). Typolohiia minimalnykh semantyko-syntaksychnykh odynyts [Typology of minimal semantic-syntactic units]. Lutsk (in Ukr.).

Mustajoki, A. (2006). Teoriya funkcionalnogo sintaksisa: ot semanticheskih struktur k yazykovym sredstvam [Theory of Functional Syntax: from Semantic Structure to Linguistic Expressions]. Moskow (in Rus.).

Paducheva, E.V. (1974). O semantike sintaksisa. Materialy k transformatsionnoi grammatike russkogo yazyka [On Semantics of Syntax. Materials to Transformation Grammar of Russian Language]. Moskow (in Rus.).

Plotkina, M.H. (2012). Rechennia v svitli heneratyvnoi hramatyky [Sentence concept in Generative Grammar]. Studia philologica, 1, 24-28 (in Ukr.).

Sirotinina, O.B. (2003). Porjadok slov v russkom jazyke [Word Order in Russian]. Moskow (in Rus.).

Moisiienko, A.K., Aribzhanova, I.M., Kolomyitseva, V.V. (2010). Suchasna ukrainska literaturna mova: Morfolohiia. Syntaksys [Modern Ukrainian Literary Language: Morphology. Syntax]. Kyiv (in Ukr.).

Bilodid, I.K. (Ed.). (1972). Suchasna ukrainska literaturna mova. Syntaksys [Modern Ukrainian Literary Language. Syntax]. Kyiv (in Ukr.).

Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of Ukrainian Language]. (Vol. 1-10). (1970 – 1979). Kyiv: Nauk. Dumka (in Ukr.).

Zhaivoronok, V.V. (Ed.). (2016). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of Ukrainian Language]. Kyiv: VTs “Prosvita” (in Ukr.).

Tymkova, V.A. (2005). Semantyko-syntaksychna struktura dvoskladnykh rechen iz predykatamy yakosti v ukrainskii movi [Semantic-Syntactic Structure of Two-Member Sentences with Quality Predicates in Ukrainian]. Kyiv: Kondor (in Ukr.).

TymchenkoYeK. (1918). Ukrainska hramatyka [Ukrainian Grammar]. Kyiv (in Ukr.).

Cheremisina, T.A, Kolosova, M.I. (1987).  Ocherki po teorii slozhnogo predlozheniya [Essays on the Theory of Compound Sentence]. Novosibirsk: Nauka (in Rus.).

Shelemekha, H.M. (1995). Semantyko-syntaksychni funktsii obstavyn mistsia u strukturi prostoho rechennia [Semantic-Syntactic Functions of Adverbial Modifier of Place in the Structure of a Simple Sentence]. Kyiv (in Ukr.).

Shatrukova, U.Yu. (2009). Funktsii slovoform orudnoho vidminka z lohichnymy pryimennykamy [Functions of Substantive Forms of the Instrumental Case with Logical Prepositions]. Scientific journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University. Series 10. Grammar and Lexicology problems in Ukrainian language, 5, 241-243 (in Ukr.).